Varför används R32 i Panasonics nya luftvärmepumpar?

Du kanske har läst att Panasonics nya luft-luftvärmepumpar använder R32 som köldmedium. Varför har man egentligen gått ifrån det klassiska R410a, som länge använts i nästan alla luft-luftvärmepumpar? Svaret är enkelt. EU har kommit med nya krav på köldmedier.

Vad innebär de nya kraven?

De nyaste kraven innebär att man vill minska miljöriskerna med luft-luftvärmepumparnas köldmedium. Köldmedier är gaser som om de läcker ut är skadliga för miljön. Men olika köldmedier har olika stor miljöpåverkan. Det handlar om köldmediernas GWP, som står för Global Warming Potential. Ju högre ett köldmediums GWP-värde är desto större påverkan på den globala uppvärmningen om det läcker ut. Genom att ställa krav på lägre värden måste nu värmepumpstillverkarna ta fram nya luft-luftvärmepumpar och Panasonic befinner sig i framkant med sin nya HZ-modell.

Vad är positivt med R32?

Med köldmediet R32 minskas GWP-värdet till en tredjedel, jämfört med R410a, som länge varit mycket populärt i luft-luftvärmepumpar. Ytterligare en fördel är att R32 är skonsamt mot kompressorn, och på så vis ger bytet till R32 en positiv effekt på luft-luftvärmepumpens hållbarhet.

Vilka krav gäller sedan tidigare?

Man har länge ökar kraven på värmepumpar successivt. Det har ställts allt hårdare krav när det gäller effektivitet, men också energimärkningen. Idag krävs att betydligt fler uppgifter redovisas, så att kunden ska kunna göra ett informerat val.

Man har också sedan lång tid tillbaka fasat ut köldmedier med högt ODP-värde. ODP står för Ozone Depletion Potential och handlar om huruvida ett ämne bryter ned ozon. Du har säkert hört talas om freoner? De ämnen som brukar kallas freoner, på svenska, är det man har fasat ut, vilket har givit en positiv miljöeffekt.

Är Panasonic luft-luftvärmepumpen miljöfarlig?

En luft-luftvärmepump har potential att skada miljön, men det vanligaste är att de inte gör det. Köldmediet måste läcka ut för att värmepumpen ska påverka miljön och det är därför man enligt lag måste använda certifierade kyltekniker vid installation. En kyltekniker är utbildad och tränad för att hantera köldmedier på ett säkert sätt. Även vid nedmontering ska du anlita en kyltekniker, som då ser till att köldmediet inte läcker ut och sedan ska värmepumpen lämnas in till återvinningscentralen, så att köldmediet kan tas om hand.

Miljövinsten större än miljörisken

Det finns en risk att köldmedier läcker ut, även om risken är liten. Och med lägre GWP-värden minskar miljöpåverkan om det skulle hända. Samtidigt måste man komma ihåg att en luft-luftvärmepump har möjlighet att utvinna energi från värmeenergin som finns i luften utomhus. På så vis får du en miljövänlig uppvärmning och minskar din miljöpåverkan. Sammantaget är miljövinsterna med att ha en luft-luftvärmepump många gånger så stor som miljörisken det samtidigt innebär.